കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നനഞ്ഞ

      • വി. ഭൂ.പേ. ഈര്‍പ്പമുള്ള
      • വി. ഭൂ.പേ. ഉന്മേഷമില്ലാത്ത
X