കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നനമുണ്ട്

      • നാ. തോര്‍ത്ത്
      • നാ. കുളിക്കുമ്പോള്‍ ഉടുക്കുന്ന മുണ്ട്
X