കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നനയുക

      • ക്രി. വെള്ളം പുരണ്ടോ വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ന്നോ ഈറനാകുക
      • ക്രി. ദ്രാവകത്തില്‍ മുഴുകുകയോ ദ്രാവകം പുരളുകയോ ചെയ്യുക
X