കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നനയ്ക്കുക

      • ക്രി. നനവുള്ളതാക്കുക, ഈറനാക്കുക
      • ക്രി. കുളിപ്പിക്കുക
X