കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നനു1

      • വി. വളരെ ചെറിയ, നേര്‍ത്ത
  2. നനു2

      • അവ്യ. ചോദ്യം ആക്ഷേപം അനുനയം അനുജ്ഞ തുടങ്ങിയവ കുറിക്കാന്‍ സംസ്കൃതത്തില്‍ പ്രയോഗം
X