കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്ദ

   • നാ. ഐശ്വര്യം
   • നാ. ദുര്‍ഗാദേവി
   • നാ. ആനന്ദം
   • നാ. ഭര്‍ത്തൃസഹോദരി
   • നാ. ഒരു പക്ഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും തിഥികള്‍
 2. നന്ത്1

   • നാ. വളര്‍ച്ച, അഭിവൃദ്ധി
 3. നന്ത്2

   • നാ. ശംഖ്
   • നാ. നത്ത
X