കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്ദകം

   • നാ. തവള
   • നാ. (കൃഷ്ണന്‍റെ) വാള്‍
 2. നാന്തകം

   • നാ. വാള്‍
   • നാ. വളഞ്ഞകത്തി
   • നാ. വിഷ്ണുവിന്‍റെയോ കാളിയുടെയോ വാള്‍
 3. നാന്ദകം

   • നാ. വിഷ്ണുവിന്‍റെ വാള്‍
   • നാ. ഭദ്രകാളിയുടെ വാള്‍
X