കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്ദികം

   • നാ. പടുകരണ
   • നാ. ചെറിയ കുടം
   • നാ. സന്ദോഷം
 2. നാന്ദീകം

   • നാ. നാന്ദീശ്രാദ്ധം
   • നാ. മംഗലസൂചകമായി വാതിക്കല്‍ നാട്ടുന്ന കുറ്റി
X