കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്ദിനി

   • നാ. ദുര്‍ഗ
   • നാ. കടുക്കാ
   • നാ. തുളസി
   • നാ. പുത്രി
   • നാ. അരേണുകം
   • നാ. ഗംഗാനദി
   • നാ. നാത്തൂന്‍
X