കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്തി

   • നാ. ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതി
   • നാ. ചക്കാലന്‍
 2. നന്ദി1

   • നാ. കൃതജ്ഞത, ഉപകാരസ്മരണ
 3. നന്ദി2

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. പുത്രന്‍
   • നാ. പടുകരണ
   • നാ. ആനന്ദം
 4. നാന്ദി

   • നാ. സന്തോഷം
   • നാ. ഐശ്വര്യം
   • നാ. തുടക്കം, ആരംഭം
   • നാ. നാടകത്തിന്‍റെ പൂര്‍വരംഗമായി അണിയറയില്വച്ചു നടത്തുന്ന ഇഷ്ടദേവതാസ്തുതി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകള്‍ക്കു പൊതുവെ പറയുന്ന പേര്
   • നാ. നാന്ദി എന്ന ചടങ്ങിന്‍റെ അവസാനത്തില്‍ പ്രക്ഷകര്‍ക്കുകൂടി കേള്‍ക്കത്തക്കവണ്ണം പാടുന്ന പാട്ട്
   • നാ. നാന്ദിശ്രാദ്ധം. (പ്ര.) നാന്ദികുറിക്കുക = ആരംഭിക്കുക
X