കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്ദീകാരന്‍

   • നാ. വൈതാളികന്‍, മംഗളഗാനം പാടുന്നവന്‍
 2. നാന്ദീകരന്‍

   • നാ. നാന്ദി ഉച്ചരിക്കുന്നവന്‍
   • നാ. തുടങ്ങുന്നവന്‍
X