കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്ദ്യാര്‍വര്‍ത്തം

   • നാ. ഒരു യന്ത്രം
   • നാ. നന്ദ്യാര്‍വര്‍ത്തയന്ത്രത്തിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രം
   • നാ. ഒരുതരം മാളിക
   • നാ. നന്ത്യാര്‍വട്ടം
X