കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നന്നങ്ങാടി

      • നാ. ശവം അടക്കുന്നതിനു മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ മണ്‍പാത്രം
      • നാ. ഒരുതരം ശവക്കല്ലറ
X