കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നന്നാ

      • അവ്യ. നന്നായി
  2. നന്ന്

      • നാ. നല്ലത്, കൊള്ളാവുന്നത്
X