കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന്മ

   • നാ. നന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
   • നാ. ഗുണം
   • നാ. പരിഷ്കാരം
 2. നാന്മ

   • നാ. അഞ്ചില്‍ നാല്
X