കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നന്മകന്‍

      • നാ. സത്പുത്രന്‍, നല്ലമകന്‍
      • നാ. യോഗ്യപുരുഷന്‍. (സ്‌ത്രീ.) നന്മകള്‍
X