കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നന്മൊഴി

      • നാ. മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നവള്‍
      • നാ. നല്ലവാക്ക്
      • നാ. നല്ലവാക്കുള്ളവള്‍
X