കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നപുംസക

      • വി. ആണുംപെണ്ണുമല്ലാത്ത, പുരുഷത്വമില്ലാത്ത
X