കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നപുംസകം

      • നാ. ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്ത ജീവി
      • നാ. സ്‌ത്രീലിംഗവും പുരുഷലിംഗവുമല്ലാത്ത ശബ്ദം
X