കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നപുംസകന്‍

      • നാ. ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്തവന്‍, പെണ്ണല്ലെങ്കിലും പുരുഷത്വം വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവന്‍, ഷണ്ഡന്‍
X