കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നബി

  അറ.

   • നാ. മുഹമ്മദ്നബി
   • നാ. ദീര്‍ഘദര്‍ശി, പ്രവാചകന്‍
 2. നാഭി

   • നാ. പൊക്കിള്‍
   • നാ. ഒരു രാജാവ്
   • നാ. ക്ഷത്രിയന്‍
   • നാ. കേന്ദ്രം
   • നാ. കസ്തൂരി
   • നാ. വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ കുടം
   • നാ. അടുത്ത ബന്ധു
X