കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നഭസ

   • വി. മൂടലുള്ള, നീരാവികൊണ്ടു മറഞ്ഞ
 2. നഭസ്സ്

   • നാ. ജലം
   • നാ. ആകാശം
   • നാ. മേഘം
   • നാ. ജീവിതകാലം
   • നാ. മൂടല്‍ മഞ്ഞ്
 3. നാഭസ

   • വി. നഭസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച
X