കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നഭാകം

   • നാ. ആകാശം
   • നാ. ഇരുട്ട്
   • നാ. മേഘം
 2. നാഭഗം

   • നാ. കടുക്കാ
X