കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നഭോഗം

   • നാ. പക്ഷി
   • നാ. മേഘം
   • നാ. ഗ്രഹം
   • നാ. ആകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത്
X