കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നഭോദൃഷ്ടി

      • നാ. അന്ധന്‍
      • നാ. ആകാശത്ത് ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചവന്‍
X