കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമനം

      • നാ. വളയല്‍, കുനിയല്‍
      • നാ. കുനിഞ്ഞു വണങ്ങല്‍
      • നാ. വളയ്ക്കല്‍, കുനിക്കല്‍
X