കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമശ്ശിവായ

      • നാ. ശിവനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം എന്ന് അര്‍ത്ഥമുള്ള പഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രം
X