കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമസേ്ത

      • നാ. "അങ്ങേക്കു നമസ്കാരം", അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്
X