കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമസേ്തന്ന്

      • അവ്യ. ആദ്യമായി, തുടക്കത്തില്‍ (തുടക്കത്തില്‍ ഈശ്വരവന്ദനം ചെയ്യുന്ന ആചാരത്തില്‍നിന്ന്)
X