കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമസ്കാരം

      • നാ. വണങ്ങല്‍, വന്ദിക്കല്‍
      • നാ. ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കു വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണംകൊടുക്കല്‍
X