കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നമിത

   • വി. വളയ്ക്കപ്പെട്ട
   • വി. നമസ്കരിക്കപ്പെട്ട, വണങ്ങപ്പെട്ട
 2. നാമിത

   • വി. വളയ്ക്കപ്പെട്ട, കുലയ്ക്കപ്പെട്ട
X