കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമോവാകം

      • നാ. നമസ്കാരപൂര്‍വം അഭിവാദ്യംചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം
X