കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നമ്പിയാര്‍, നമ്പ്യാര്‍

   • നാ. ഒരു ജാതി, അമ്പലത്തില്‍ മിഴാവുകൊട്ടുക തുടങ്ങിയ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ (പൂണൂലുള്ളവര്‍, തിയ്യാടികള്‍ എന്നിങ്ങനെ അന്തരാളജാതിക്കാരില്‍ മൂന്നുവക നമ്പ്യാര്‍മാര്‍)
   • നാ. പുഷ്പകജാതിയില്‍പ്പെട്ടചിലര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേര്‍
   • നാ. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍
   • നാ. ക്ഷേത്രഭരണത്തിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍
X