കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നമ്പി1

   • നാ. നടന്‍
   • നാ. ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസി
   • നാ. വൈഷ്ണവാചാര്യന്‍
   • നാ. പൂജാരി
   • നാ. നമ്പുന്നവന്‍
 2. നമ്പി2

  നമ്പുക

   • ക്രി. ഭൂ.രൂ
X