കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നമ്യ

   • വി. വണങ്ങത്തക്ക
   • വി. വളഞ്ഞ, കുനിഞ്ഞ
 2. നാമ്യ

   • വി. നമനം ചെയ്യിക്കത്തക്ക
X