കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമ്രാംഗി

      • നാ. (സ്തനഭാരത്താല്‍) വളഞ്ഞശരീരമുള്ളവള്‍, സുന്ദരി
X