കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമ്രീകരിക്കുക

      • ക്രി. അപമാനിക്കുക
      • ക്രി. കുനിക്കുക
X