കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നയം1

   • നാ. ദയ
   • നാ. വിലക്കുറവ്
   • നാ. മര്യാദ, മാന്യത
   • നാ. പ്രിയം
 2. നയം2

   • നാ. ലക്ഷ്യം
   • നാ. അഭിപ്രായം
   • നാ. പ്രവര്‍ത്തനരീതി
   • നാ. ന്യായം
   • നാ. തത്ത്വം
   • നാ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു സമ്മതമാകത്തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാനുള്ള കൗശലം
   • നാ. രാജ്യഭരണത്തില്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടു സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം
 3. നായം

   • നാ. നീതി
   • നാ. ഉപായം
   • നാ. നയിക്കല്‍
X