1. നാല്‍ക്കാലി

      • നാ. നാലുകാലുള്ള ജീവി
      • നാ. നാലുകാലുള്ള പീഠം
      • നാ. ചമത്കാരമില്ലാത്ത ശ്ലോകം
X