കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ന്യൂബ്ജം

   • നാ. വൈരപ്പുളി നാരങ്ങ
   • നാ. വളഞ്ഞ വാള്‍
   • നാ. കുശപ്പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള തവി
   • നാ. ന്യഗ്രാധം
X