കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ന്യൂസ്ബുള്ളറ്റിന്‍

    ഇം.

      • നാ. വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് (പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പത്രത്തിലൂടെയോ റേഡിയോ ടെലിവിഷന്‍ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്)
X