കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ന്രസ്ഥി

    സം. നൃ-അസ്ഥി

      • നാ. മനുഷ്യന്‍റെ അസ്ഥി
X