കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നൗ

  സം.

   • നാ. അത്തം നക്ഷത്രം
   • നാ. തോണി വഞ്ചി ബോട്ട് കപ്പല്‍ തുടങ്ങിയ ജലയാനങ്ങളെ പൊതുവെ കുറിക്കുന്ന പദം
   • നാ. (ജ്യോ.) കന്നി രാശി
X