കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നൗക

   • നാ. അത്തം നക്ഷത്രം
   • നാ. തോണി, വള്ളം, കപ്പല്‍
   • നാ. ചതുരംഗത്തിലെ ഒരു കരുവിന്‍റെ പേര്
   • നാ. കന്നിരാശി
X