കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നൗയായി

      • നാ. കപ്പല്‍ യാത്രക്കാരന്‍
X