1. പംഗു

      • നാ. ശനി
      • നാ. മുടന്തന്‍, മുഴങ്കാലില്ലാത്തവന്‍
X