1. പംഗുഗ്രാഹം

   • നാ. ചീങ്കണ്ണി
   • നാ. മുതല
   • നാ. മകരമത്സ്യം
   • നാ. (ജ്യോ.) മകരം രാശി
X