1. പകച്ചി

      • നാ. പകയുള്ള സ്‌ത്രീ (പകയന്‍ എന്നതിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗരൂപം)
X