1. പകടി1

  പ്രാ. പഗഡി

   • നാ. കര്‍മം
   • നാ. പ്രകൃതിതത്ത്വം
 2. പകടി2

   • നാ. പരിഹാസം
   • നാ. (നാടോടിനാടകങ്ങളിലെ) വിദൂഷകന്‍
X