1. പകപ്പ്

   • നാ. അദ്ഭുതം
   • നാ. അകലം
   • നാ. വിരോധം
   • നാ. സംഭ്രമം
   • നാ. ഭിന്നത
X